בית / תקנון האתר

תקנון האתר

תקנון אתר קניות ותנאי השימוש בו:

אנא קרא את תנאי התקנון זה בעיון רב. תקנון זה מהווה הסכם בינך לבין "לגעת בחיים" לכל דבר ועניין.
כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים.

ביטול עסקה.

1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.

2. ביטול עסקה יתאפשר עד 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם באמצעות
הודעה שתישלח בפקס/דוא"ל/דואר.

3. דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם ייגבו רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי
התאמה בין המוצר למפרט.
4. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית שלמה בלבד. יובהר כי לעסק ישנה זכות לתבוע את הצרכן
במקרה של הרעה בערך המוצר.

5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת
במידה והנכס נשוא העיסקה נשלח זה מכבר .דמי המשלוח כלולים בדמי הביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח .
6. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה
בכל המקרים המפורטים בסעיף זה, ישיב האתר לצרכנים את כספם במלואו.:
6.1 נפלה טעות קולמוס חריגה , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
6.2 במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

6.3 לא ניתן לספק את המוצר מכל סיבה( אין במלאי החברה, עליה במחיר המוצר באופן חריג)

7. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
8. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע
מוצר חלופי שווה ערך .

9. אם אזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותן בעת בההזמנה, תימסר על כך הודעה
לצרכנים תוך יום עסקים ויתאפשר לצרכנים לבחור בין מוצר חלופי שווה ערך או השבת הכסף במלואו.

החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי ,
לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .

​אחריות ושירות לאחר המכירה

מוצרים אלקטרוניים וחשמליים שמחירם מעל 150 שקלים נהנים מאחריות יצרן/יבואן לפי חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר המכירה) התשס"ו- 2006, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
תעודת אחריות ומדבקת אחריות של היצרן/היבואן תימסרנה ללקוח יחד עם המוצר לפי חוק ובכפוף לתקנות הגנת הצרכן.

משלוחים ומועדי אספקה

מרבית המוצרים שמוזמנים באמצעות האתר, יסופקו ללקוח ע"י החברה ו/או מי מטעמה ו/או ע"י הספקים ו/או מי מטעמם, לפי העניין, בתוך 7 ימי עסקים, אלא אם כן צוין אחרת בפרטי המכירה של המוצר.
על אף האמור לעיל, באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים, לספק את המוצרים ללקוח תוך מועד אספקה אחר שיקבע לגבי כל מקרה ובמקום סמוך ומקובל לפי תיאום מראש עם הלקוח.
במקרה של עיכוב באספקת מוצר מעבר למועד שנקבע למשלוח, שלא עקב מסירת כתובת שגויה או לא מלאה, לא יגבו דמי משלוח מהלקוח וזאת כפיצוי מוסכם מראש על האיחור במשלוח.

החברה לא תהא אחראית לעיכוב באספקת המוצר במקרה של מסירת כתובת שגויה ו/או חסרה ע"י הלקוח, ולא תזכה את הלקוח בפיצוי כלשהו עקב כך.
החברה  ו/או הספק, לפי העניין,  יהיו רשאים לאפשר איסוף עצמי בתיאום מראש עם הלקוח לפי התנאים שיקבעו ע"י החברה ו/או הספק, לפי העניין. במקרה הזה החברה ו/או הספק לא יגבו דמי משלוח מהלקוח.

עסקאות שלא ניתן לבטלן

לפי חוק הגנת הצרכן לא ניתן לבטל עסקאות מכר מרחוק של:
טובין פסידים (מוצרים מתכלים בעלי חיי מדף קצרים, כגון, מוצרי מזון, פרחים, תרופות).
מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה- 1995.
מוצרים שהוזמנו במיוחד עבור הלקוח.
מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.

דרכים ליצירת קשר:

 lagaatbachaim1@gmail.com

טלפון:08-6498653